BẢNG GIÁ WINDOWS HOSTING

07-05-2011, 04:02

Thông số hosting

Hosting Start

Hosting Silver

Hosting Silver Plus

Hosting Gold

Hosting Gold Plus

Hosting Platinum

Platinum Plus

Dung lượng

300 MB

800 MB

1000 MB

1200 MB

2 GB

3 GB

7,5 GB

Băng thông

5 GB

15 GB

20 GB

30 GB

50 GB

80 GB

150 GB

POP3

10 địa chỉ

50 địa chỉ

70 địa chỉ

100 địa chỉ

150 địa chỉ

500 địa chỉ

1.500 địa chỉ

Sub domain

1

2

5

8

12

30

90

ASP
ASP.NET
PHP

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

MS SQL Server

0

2

4

7

10

12

20

My SQL

1

2

4

7

10

12

20

Đơn giá

50.000 VNĐ 01Tháng

90.000 VNĐ

01 Tháng

130.000 VNĐ

 01 Tháng

180.000 VNĐ

01 Tháng

290.000 VNĐ

01 Tháng

390.000 VNĐ

01 Tháng

990.000

VNĐ

01 Tháng

 

Các dịch vụ phụ trội : MS SQL Server:
- Mỗi 1 database tiếp theo: 36.000 VNĐ/tháng
Bandwidth:
- Mỗi 500MB bandwidth tiếp theo: 30.000 VNĐ/tháng
Webspace:
- Mỗi 100MB Webspace tiếp theo: 50.000 VNĐ/tháng